دسته: فرایند

Freeze drying (خشک کردن انجمادی) چیست؟

واژه های lyophilization و freeze drying هم معنی و مترادف هستند. freeze drying یک فرایند حذف آب است که برای افزایش طول عمر مواد حساس به رطوبت و یا جابه جایی راحت تر آن ها انجام می شود. خشک کردن انجمادی از طریق منجمد کردن مواد و پس از آن، کاهش فشار و افزایش دما (به منظور تصعید شدن حلال) انجام می پذیرد. …

نرم افزار LyoModelling Calculator

این نرم افزار برای محصولات آبی پر شده در ویال که به وسیله فریز درایر خشک می شوند، توسعه یافته است. LyoModelling Calculator زمان لازم برای خشک کردن اولیه و حداکثر دمای محصول را در طی خشک کردن اولیه بر اساس ورودی کاربر برآورد می کند. نتایج فقط به عنوان تخمین و بررسی و نیز مقایسه اثرات ترکیبی پارامترهای freeze drying در زمان خشک شدن اولیه و بالاترین دمای محصول که در کف محصول رخ می دهد، مورد استفاده قرار…

Lyophilization چیست؟

در این ویدئو، توضیح مختصری در مورد lyophilzation ارائه شده است. با تماشای این ویدئو، اطلاعات هرچند اندک، ولی مفید برای شروع مطالعه در مورد lyophilization به دست خواهد آمد.…