نرم افزار LyoModelling Calculator

این نرم افزار برای محصولات آبی پر شده در ویال که به وسیله فریز درایر خشک می شوند، توسعه یافته است. LyoModelling Calculator زمان لازم برای خشک کردن اولیه و حداکثر دمای محصول را در طی خشک کردن اولیه بر اساس ورودی کاربر برآورد می کند. نتایج فقط به عنوان تخمین و بررسی و نیز مقایسه اثرات ترکیبی پارامترهای freeze drying در زمان خشک شدن اولیه و بالاترین دمای محصول که در کف محصول رخ می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار توسط دانشگاه Connecticut و با همکاری SP Scientific طراحی شده است.

single-blog-01
تصویر نمایشی است.

 

نوشتن دیدگاه