برچسب: نقطه سه گانه

Freeze drying (خشک کردن انجمادی) چیست؟

واژه های lyophilization و freeze drying هم معنی و مترادف هستند. freeze drying یک فرایند حذف آب است که برای افزایش طول عمر مواد حساس به رطوبت و یا جابه جایی راحت تر آن ها انجام می شود. خشک کردن انجمادی از طریق منجمد کردن مواد و پس از آن، کاهش فشار و افزایش دما (به منظور تصعید شدن حلال) انجام می پذیرد. …